آرمان شهر؛ هفدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی و اولین دوره مسابقات کدنویسی دانش آموزی در قزوین در دو بخش کتبی و عملی در حال برگزاری است.

در این مسابقات ۲۵۱ دانش آموز از سراسر کشور در بخش کد نویسی، علوم آزمایشگاهی و اختراعات با یگدیگر رقابت می‌کنند.

تقویت مهارت کارگروهی د رمحیط‌های متنوع یادگیری، ایجاد زمینه طراحی و انجام پروژه‌های تحقیقی، پژوهشی و فناوری، تقویت و تعمیق فرهنگ مطالعه، تحقیق و پژوهش مهم‌ترین اهداف برگزاری این مسابقات است.

از بخش‌های جانبی این مسابقات برگزاری نمایشگاهی از دستاورد‌های دانش آموزان در دانشگاه فرهنگیان است.

اختتامیه مسابقات فردا با معرفی نفرات برتر برگزار خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

پایان نوشتار///