آرمان شهر؛ در اولین جلسه هماهنگی طرح ملی اصلاح نژاد گروهی گوسفند که روز دوشنبه با همکاری سازمان ایکاردا و با حضور معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، رئیس و محققین بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و معاون بهبود تولیدات دامی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد؛ استان قزوین بدلیل پتانسیل مناسب از نظر پرورش گوسفند و تعامل خوب بخش‌های تحقیقات و اجرا بعنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.

در این جلسه دکتر بنابازی مجری کشوری این طرح؛ در خصوص روش اجرا و حمایتهای سازمان ایکاردا و مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور مطالبی ارائه کرد.

همچنین علی شاپورزاده معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی نیز بر همکاری لازم برای اجرای این طرح در استان تاکید کرد.

این طرح در سه استان؛ قزوین، کرمانشاه و زنجان بعنوان پایلوت کشوری انجام خواهد شد.

همچنین این طرح با مشارکت سازمان ایکاردا، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، معاونت بهبود تولیدات دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و بهره برداران با هدف اصلاح نژاد گوسفند شال و افزایش بهره وری در واحدهای پرورش گوسفند اجرا می‌شود.

منبع: مهر

پایان نوشتار///