آرمان شهر؛ منوچهر حبیبی روز شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: اتاق بازرگانی قزوین دارای کارشناسان و بازرگانان توانمند و متخصصی است که می تواند ارتبط منطقی با سرمایه گذاران برای اجرای طرح های مهم ایجاد کند و کارها را سرعت بخشد.

وی بیان کرد: قزوین برای ایجاد بندر خشک ظرفیت بسیار خوبی دارد و خوشبختانه مطالعات آن صورت گرفته و در مرحله مکان یابی است که امیدواریم با نگاه کارشناسی از سوی اتاق بازرگانی این طرح به سرانجام برسد.

حبیبی یادآورشد: در آمایش سرزمین برای ایجاد بندر خشک مطالعات لازم صورت گرفته و باید در ادامه مسیر از این رویکرد کارشناسی استفاده شود.

رامین رحیم زاده مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قزوین هم در این نشست گفت: برای ایجاد بندر خشک مکان یابی در سه منطقه صورت گرفته که باید تعیین تکلیف شود.

وی بیان کرد: منطقه کوهین، دشتابی و فتح آباد بویین زهرا برای این کار پیشنهاد شده که باید به آمایش سرزمین هم توجه کنیم تا به نتیجه برسیم.

رحیم زاده تصریح کرد: در این جلسه باید برای تعیین وضعیت مکان بندر خشک تصمیم گیری شود تا کارها شتاب گیرد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قزوین یادآورشد: همکاری برای احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی و مقیاس کوچک، تضمین خرید برق تولیدشده در این نیروگاهها و جلوگیری از قطع گاز آنها در مراحل اجرای طرح از مواردی است که مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص همراهی مدیران دستگاههای اجرایی در حل مشکلات مالیات واحدهای تولیدی هم نکاتی را یادآورشد.
منبع: مهر

 

 

 

پایان نوشتار///