آرمان شهر؛ رئیس کل دادگسترى و دادستان استان قزوین  از روند ثبت نام از داوطلبین مجلس یازدهم بازدید کردند.
حجت الاسلام نورالله قدرتى رئیس کل دادگسترى قزوین ضمن حضور در محل فرماندارى و بازدید از روند ثبت نام از داوطلبین مجلس شوراى اسلامى گفت:قانون فصل الخطاب برگزارى انتخابات است.حجت الاسلام قدرتى تاکیدکرد:همه باید کمک کنند تنور انتخابات داغ شود.

وى اظهار داشت:در روز نخست ثبت نام از داوطلبین مجلس شوراى اسلامى تعداد خوبى ثبت نام کردند که امیدواریم این روند در روزهاى آینده نیز ادامه داشته باشد.

پایان نوشتار///