آرمان شهر؛ “محسن اسماعیلی” مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با اعلام این خبر گفت: با توجه  به ضرورت رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در حرایم آثار ثبت شده، در جلسه کمیسیون ماده۵ استان مقرر گردید در طرح تفصیلی شهر، حریم اثرهای با ارزش تاریخی ثبت شده منعکس و ضوابط و مقررات آن ملاک  عمل قرار گیرد.

اسماعیلی بیان داشت: با توجه به تعیین رویکرد های کلی حفاظت و احیای  محدوده های تاریخی _ فرهنگی در تهیه سند واحد بافتهای تاریخی – فرهنگی و تصویب و ابلاغ محدوده بافت تاریخی ۱۶۸شهر از شهر های کشور توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، محدوده بافت تاریخی شهر قزوین محدود به بلوار جمهوری اسلامی، خیابان نواب، بلوار مدرس و خیابان عدل، نیز ابلاغ گردیده است.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به این موضوع که محدوده بافت تاریخی – فرهنگی شهر قزوین در برگیرنده منطقه۱ شهر و قسمت اعظمی از منطقه ۲شهر می باشد و مغایرت ضوابط و مقررات مصوب مربوطه با ضوابط و مقررات ملاک عمل، طی تصمیمات اخذ شده در جلسه کمیسیون ماده۵ مقرر گردید موضوع فوق با عنایت به حقوق مکتسبه ایجاد شده از دبیر خانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استعلام گردد.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در توضیح محدوده تاریخی – فرهنگی گفت: محدوده تاریخی – فرهنگی به بخش یا بخش هایی از شهر اطلاق می گردد که منعکس کننده ارزش های تاریخی- فرهنگی شهر بوده و شکل آنها، حاصل تعامل مکان (جغرافیا و بوم)، زمان (تاریخ) و باور (اعتقادات) در رابطه با انسان در یک پهنه زیستی در طول تاریخ می باشد.

اسماعیلی ادامه داد: این محدوده ها به لحاظ ویژگی های شکلی، ساختاری و ارزش های تاریخی فرهنگی از سایر پهنه های شهری متمایز، قابل تشخیص و مستلزم شناسایی می باشند.
منبع: برنا قزوین

پایان نوشتار///