آرمان شهر؛ اکرم نجفی روز پنجشنبه گفت: این کمیته با توجه به لایحه جامع دهیاری ها در وزارت کشور راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: این کمیته در نیمه دوم سال گذشته چهار جلسه و امسال نیز یک جلسه به منظوررسیدگی به تخلفات دهیاران و کارکنان دهیاری ها برگزار کرده است.
به گفته وی، در هر جلسه کمیته رسیدگی به تخلفات دهیاران و کارکنان دهیاری ها تا سه پرونده و شکایت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
نجفی خاطرنشان کرد: اعضای کمیته رسیدگی به تخلفات دهیاران و کارکنان دهیاری ها شامل دفتر روستایی و شوراهای اسلامی استانداری، اداره کل بازرسی و حراست استانداری، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان و دفتر بازرسی استانداری قزوین هستند.
این مسئول اضافه کرد: هر تخلف و یا گزارشی که از دهیاری ها و کارکنان آن به دست هر یک از اعضای کمیته برسد قابل طرح و پیگیری خواهد بود.
استان قزوین دارای ۸۲۴ روستا و ۶۳۰ دهیاری است.
براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۳۳۶ هزار و ۹۰۴ نفر در روستاهای قزوین زندگی می کنند.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///