آرمان شهر؛ رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی توئیتری نوشت: می‌بینم که جان کری پدر توافق پایان یافته ایران، به فکر نامزدی برای ریاست جمهوری افتاده است.

وی افزود: این برای من خوش شانسی است – اگرچه آرایشی که در حال شکل گیری در میدان است واقعا خوب به نظر می رسد –  برای من!

منبع: ایسنا

پایان نوشتار///