آرمان شهر؛ سعید صالحی در گفتگو اظهار کرد: در این طرح  اکیپ مشترک از کارشناسان حفظ نباتات این مدیریت، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعزیرات بر نحوه عرضه سموم دفع آفات نباتی  نظارت دارند.

وی افزود: در این طرح  وضعیت حضور مسئول فنی در فروشگاه، ثبت اطلاعات کامل فروش سموم، عدم وجود سموم تاریخ گذشته در فروشگاه بررسی شد.

صالحی اضافه کرد: قیمت سموم و فاکتورهای خرید و فروش با مجوز های حفظ نباتات، عرضه و میزان فروش، ‌ نحوه مدیریت ‌سموم فاسد سنواتی، فاکتور های خرید از شرکتهای مجاز توزیع سموم از دیگر موارد نظارتی در این طرح است.

منبع: مهر

پایان نوشتار///