آرمان شهر؛ وحید یوسفلی اظهار کرد: این میزان اراضی کشاورزی در قالب یک طرح عمومی آبیاری نوین بارانی در اراضی کشاورزی روستای حصار خروان اجرا شده است.

به گفته‌ی وی؛ برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۷۶ میلیون ریال و از محل اعتبارات ملی آبیاری نوین ۹۶ هزینه شده است.

یوسفلی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح باعث افزایش راندمان آبیاری و بهبود نظام بهره برداری در اراضی زراعی می‌شود.

منبع: مهر
پایان نوشتار///