آرمان شهر؛ حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین روز سه شنبه اظهار داشت: در نیمه نخست امسال ۵۸ قراداد بین سرمایه گذاران و این شرکت برای احداث واحدهای تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان منعقد شده است.

وی اظهار داشت: به این سرمایه گذاران ۱۷۷ هکتار زمین برای ایجاد واحدهای تولیدی واگذار شده است.

این مسئول گفت: با ساخت واحدهای تولیدی این سرمایه گذاران زمینه اشتغال حدود ۲هزار نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین فراهم می شود.

خانپور گفت: شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین در سال های اخیر به لحاظ جذب سرمایه گذار همواره در ردیف استان های برتر قرار داشته است.

استان قزوین دارای یک َشهر صنعتی، ۱۳ شهرک صنعتی و ۶ ناحیه صنعتی است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///