آرمان شهر؛ حمیدرضا خانپور با بیان اینکه ۱۶۰ میلیارد ریال دیگر پروژه در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین در حال اجرا قرار دارد، افزود: هزینه های یاد شده از محل بودجه دولت شامل اعتبارات استانی و ملی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: این هزینه ها صرف توسعه زیرساخت ها شده و شامل عملیات هایی اجرایی همچون زیرسازی و ایجاد خیابان و بلوار، آسفالت کشی، جدول کشی، شبکه روشنایی، انتقال آب، برق و گاز در شهرک ها و نواحی صنعتی استان شده است.
وی اظهار داشت: تا پایان سال جاری باید ۲۷ میلیارد ریال باید از این محل صرف توسعه زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان شود.
خانپور با بیان اینکه قزوین از ظرفیت های لازم و قابل توجهی برای جذب سرمایه گذار در بخش تولید و صنعت برخوردار است،گفت: با صرف این اعتبارات، زیرساخت های لازم و مورد نیاز برای سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی صنعتی استان تامین می شود.
استان قزوین دارای ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی با حدود ۸۵۰ واحد تولیدی بهره بردار است.

منبع: ایرنا

پایان نوشتار///